CLC Group
กลุ่มบริษัทผู้ผลิต วัสดุ และ อุปกรณ์ก่อสร้าง เกี่ยวกับงานคอนกรีตครบวงจร� เป็นกลุ่มบริษัท ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง� นับจากปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา บริษัทฯ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ทุกๆระดับ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านผนวกกับเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและประสบการณ์ด้านการจัดการ ต้องการหาทีมงานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
CLC Group
77/77 อาคาร CCM ชั้น2 (ตรงข้ามธนาคารธนชาติ) หมู่ 5 83000
ใช้งานแผนที่