บริษัท เอคสตรีม เพาเวอร์ จำกัด
EXTREME POWER CO.,LTD. บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าโซ่อุตสาหกรรม เฟืองโซ่ คลับปิ้ง ตลับลูกปืน และสายพาน จากต่างประเทศซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สินค้าของบริษัท ฯ จัดจำหน่ายไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ปูนซิเมนต์ เหล็ก โรงงานน้ำตาล โรงงานยาง น้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องจักร โรงสีข้าว และโรงงานแป้งมัน เป็นต้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องการบุคลากรในหลายๆตำแหน่งซึ่งจะมารองรับการขยายตัวในปี 2555
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - มีเงินเดือนประจำ - มีค่าเดินทาง - คอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอคสตรีม เพาเวอร์ จำกัด
885,887 ซอยจุฬา 5 ถนนบรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ใช้งานแผนที่