บริษัท ไทย แอซเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารอาคาร
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย แอซเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด
731 อาคาร พี.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.thai-asset.com