บริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) จำกัด (PSP (Thailand) Co., Ltd.)
บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด (PSP (Thailand) Co., Ltd) บริษัทร่วมทุนในกลุ่มบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2534 สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการธุรกิจ (Data and Business Management Solution) กล่าวคือ การให้บริการทั้งในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการในแบบ Total Solution ธุรกิจหลักของพีเอสพี คือ การเป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทยของบริษัทซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาชั้นนำทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย (Progress Software, BDCC and STB Systems - BOTDMS Regulatory Compliance Solutions) ซึ่งทำให้บุคลากรของบริษัทได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีต้นแบบ และมีความรู้ความชำนาญเฉพาะเกี่ยวซอฟต์แวร์เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป (Web based Applications) สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจ บริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนคลังข้อมูลอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร (Application Development Tool, DBMS, Data Warehousing, and BI Solutions)เป้าหมายของพีเอสพี ก็คือ การที่ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุนทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ทีมงานของเราเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Client/Server, Internet และ Intranet รวมไปถึง Data Warehousing และ Business Intelligent Solutions ดังนั้น ฝ่ายงาน Professional Services ของเรา จึงสามารถที่จะให้บริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ให้ลูกค้าได้ใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลาสำหรับประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย โดยการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการขององค์กรลูกค้านั้น จะต้องประกอบไปด้วยการวางแผนเกี่ยวกับโครงสร้างของซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พีเอสพีประสบความสำเร็จ ก็คือ การรับฟังและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จัดหาทางเลือกทางเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการ และคุ้มค่าในการลงทุน ในส่วนของ Data Warehouse Solution นั้น พีเอสพีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านนี้ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทำให้ให้มีองค์กรหลายแห่งให้ความสนใจที่จะนำ Data Warehousing Solution ไปใช้งาน ลูกค้าของพีเอสพี พีเอสพีให้บริการพัฒนาระบบงานและนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว พีเอสพีให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการให้การฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านเทคนิคแก่กลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งพีเอสพีเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในประเทศไทย ลูกค้าเหล่านี้จะเป็นทั้งลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ และลูกค้าที่ผ่านมาจากทางบริษัทคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นทางด้าน ERP, HRM, CRM, CRS, Automated Data Collection Systems และ BI Solution
Benefits
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบุคคล for more details
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) จำกัด (PSP (Thailand) Co., Ltd.)
973 ห้องเลขที่ 10F ชั้น 10 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และ Intercontinental Hotel
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
See Map