Utility Business Alliance Co., Ltd.
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน UBA มีการจัดการน้ำและของเสียอย่างครบวงจรทั้งการบำบัดสำหรับชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมุ่งเน้นให้บริการอันอบอุ่น ให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ทางการก่อสร้าง การคำนวณทางวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์การควบคุมและการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานภายใต้ระบบมารตรฐานคุณภาพ ISO 9000, ISO 14001 และ OHSAS18001
สวัสดิการ
 • 1. ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 2. ประกันสังคม
 • 3. ประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 27,000 บาท ต่อปี)
 • 4. ประกันชีวิต
 • 5. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. การฉีดวัคซืนป้องกัน
 • 7. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 • 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. เบี้ยขยัน
 • 10. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • 11. เงินเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 12. งบประมาณฝึกอบรมพัฒนา
 • 13. เงินช่วยเหลื่อกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
 • 14. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (พิจารณาตามกรณี)
 • 15. โบนัส (พิจารณาตามกรณี)
 • 16. ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา (โอที)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Utility Business Alliance Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ อาคาร SUN Tower ชั้น 22 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต 10900
เว็บไซต์: www.uba.co.th