JobThai
บริษัท ไทย ซวง โหยง จำกัด
เราดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์คือ นิตยสารแจกฟรีชื่อ 121easy magazine และ สื่อออนไลน์ชื่อเว็ปไวต์ www.121easy.com เราเป็นสื่อที่พูดถึงวิธีการดำเนินวิถีการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรวมไปถึงการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และ แนะนำที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่ช้อปปิ้ง อีกมากมาย
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - และสวัสดิการอื่นๆตามความเหมาะสม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทย ซวง โหยง จำกัด
171/2
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.121easy.com