JobThai
บริษัท เค.จี.เอ เทค จำกัด
บริษัท ฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าตำแหน่ง - ค่าความสามารถ - ค่าประสบการณ์ - ค่าข้าว
- ค่าน้ำมัน - ค่าข้าวโอที - ค่ากะ - มี OT - มีค่าเดินทาง - สวัสดิการอื่น
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เค.จี.เอ เทค จำกัด
7/34 ถนนหลังวัด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150