บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับบำบัดน้ำให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • - เงินเดือน
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - โอที
 • - เบี้ยขยัน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • - วันลาพักร้อน
 • - โบนัส
 • - วันหยุดประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอรม์บริษัท
 • - เงินค่ารักษาพยาบาล
 • - ปรับเงินเดือน
 • - เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • - เที่ยวประจำปี
 • - เงินแสดงยินดี ในกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร
 • - เงินแสดงความเสียใจ
 • - รางวัลกรณีทำงาน ครบรอบ 5 10 15 20 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
KURITA-GK CHEMICAL , 460 MOO 17 บางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570