บริษัท นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ จำกัด เขตนครสวรรค์
ดำเนินงาน ด้านการศึกษา ดังนี้ - ที่ปรึกษาวิจัย&พัฒนา แผนการเรียนการสอน นวัตกรรม ตาม โมเดล "บันได 3 ขั้น" - อบรม/สัมนาฯ(ติว) งานวิชาการ วิจัย แผนการเรียนรู้ นวัตกรรมฯ - ให้คำปรึกษาโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ โครงการแผนกลยุทธ์ ให้กับโรงเรียน (SWOT ระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน - จัดอบรมเพื่อจัดพิมพ์สื่อนวัตกรรมท้องถิ่นแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบให้นักเรียนไปทดลองให้สอดคล้องกับการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น(ป.1-ม.6) รัฐและเอกชน - โครงการจัดศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน/AEC 10 ประเทศ ในจัดดูงานในประเทศทั้ง 77 จังหวัด ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐ-เอกชน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง - อาหารกลางวัน - รถรับ - ส่ง - หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -ท่องแที่ยวต่างประเทศ ประจำปี -ฝ่ายขายโครงการ มีค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าคอมมิสชั่น มีรางวัลการขายรับเงินเดือนประจำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ จำกัด เขตนครสวรรค์
88/12-13 หมู่ 6
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000