JobThai
ประกอบธุรกิจด้านวางระบบดับเพลิง จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
- ประกันสังคม - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าโทรศัพท์
zero position th
Integrated Security Engineering Co., Ltd.
311 ถ.ช่างอากาศอุทิศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210