บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการบริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุน การก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โอที วันหยุดตามประเพณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด
111, 113 ซอยสิรินธร 7
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700