บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ รับซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด
21/130 ม.13 10230