บริษัท อิมภูฮิลล์ จำกัด
ธุรกิจบริการด้านที่พักและอาหาร จัดสัมมนา
สวัสดิการ
- ที่พักฟรี - อาหารฟรี 3 มื้อ - ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิมภูฮิลล์ จำกัด
262 ม.1 30370
เว็บไซต์: www.impoohill.com