JobThai
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด ( OEG - Overseas Ed Group )
OEG - Overseas Ed Group (โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป) เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลแนะแนว การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความเชื่อมั่น และใช้บริการมาแล้ว กว่า 15,000 คน
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันภัยกลุ่ม AIA - ค่ารักษาพยาบาล - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - โบนัส - ชุดพนักงาน - ท่องเที่ยวประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด ( OEG - Overseas Ed Group )
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.oeg.co.th