บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จำกัด
ประกอบธุรกิจ เป็นสำนักงานกฎหมาย/ ทนายความ
ดำเนินการฟ้องคดีให้แก่ธนาคาร และ สถาบันการเงิน
ให้คำปรึกษาด้านคดีความ/ภาษีและแรงงาน/จดทะเบียนนิติบุคคล
บริหารจัดการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
สวัสดิการ
  • บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดี รวมถึงขยายโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จำกัด
12/25 ชั้น 4 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 10900