JobThai
บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
ให้บริการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์, การประเมินมูลค่าธุรกิจ, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ( Feasibility Stydy and Market Stydy), การเป็นตัวแทนการขาย / เช่า อสังหาริมทรัพย์ และการบริหารโครงการ เป็นต้น
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 11 ยูนิต 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.sallmannsthailand.com