JobThai
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผู้ดูแลระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระสนามบินดอนเมือง และภูเก็ต
สวัสดิการ
- เสื้อ uniform พนักงาน - ค่าพาหนะเดินทาง - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี - สัมนา/อบรม/ประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสีย ชีวิต(บิดา,มารดา) - กีฬาประเพณีภายใน บริษัทฯ - มีสวัสดิการห้องพักพนักงาน (ชั่วคราว)
ติดต่อ
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
732 พระรามที่ 2 ซ.75
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.danthaigroup.com