บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและให้ความสำคัญในด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ตลอดจนการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเที่ยงตรงตามกำหนดจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเหล่าบุคคลากรในวงการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาที่ว่า ควิกโคท...... ผู้รู้จริงด้านปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาของไทย
สวัสดิการ
ประกันสังคม ลากิจปีละ 6 วันทำงาน ลาพักร้อน 6 วันทำงาน เบี้ยรวม (บางตำแหน่ง) ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) ค่าครองชีพ (บางตำหน่ง) สัีมมนาประจำปี ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
63/172-173 หมู่บ้านทิพย์มณฑล
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.quickcote.com