บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด
บริษัทเทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัดเป็นบริษัทที่ร่วมดำเนินธุรกิจกันระหว่าง บริษัท เทนคาเต้แอดวานซ์เท็คไทล์ จำกัด ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาห
กรรมสิ่งทอ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน จำกัด(มหาชน)เริ่มดำเนินงานโดยต่อเนื่องมาเมื่อปี 2551 ดำเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อม ตกแต่งผ้าสีสำเร็จ เพื่อใช้ในการนำไปตัดชุดต่างๆ(Work wear)และชุดป้องกันภัยพิเศษ(Safety Wear)ผลิตภัณฑ์ที่ทำมีทั้งส่งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 มาตรฐานในด้านสวัสดิการแรงงานดีเด่นร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด(มหาชน) มาตรฐานการดูแลสุขภาพเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ เป็นต้น
สวัสดิการ
 • 1.สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
 • - เงินโบนัส
 • -เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • -เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม ทั้งพนักงาน และ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของพนักงาน
 • -เงินค่ากะ และเบี้ยเลี้ยงกะ(กรณีเข้าทำงานกะ)
 • -การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • -การทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน
 • -รางวัลขยันหมั่นเพียร
 • -รางวัลการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงาน
 • -เงินช่วยเหลือในการลาออกตามอายุการทำงาน
 • -ประโยชน์ตอบแทนเมื่อออกจากงานกรณีถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุ
 • 2.สวัสดิการที่ให้บริการ
 • -หอพักพนักงาน
 • -รถรับ-ส่ง
 • -สหกรณออมทรัพย์/ร้านค้าสหกรณ์
 • -สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • -ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 3.อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
 • -ประกันสังคม
 • -กองทุนเงินทดแทน
 • -การตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด
205/1 ม.4 ถนนสุขุมวิท กม.39.5
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.tencate.com
ใช้งานแผนที่