บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช ในแถบภูมิภาคเอเซีย โดยอยู่ในเครือของ Limargrain ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการตลาดของเมล็ดพันธุ์พืช
สวัสดิการ
- มีบ้านพักพนักงาน - มีอาหารให้ 2 มื้อ (กลางวัน,เย็น) - มีรถจักรยานยนต์ประจำตำแหน่ง - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 61 ม.7
ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์: www.marcopoloseed.com