บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช ในแถบภูมิภาคเอเซีย โดยอยู่ในเครือของ Limargrain ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการตลาดของเมล็ดพันธุ์พืช
สวัสดิการ
  • - มีบ้านพักพนักงาน
  • - มีอาหารให้ 2 มื้อ (กลางวัน,เย็น)
  • - มีรถจักรยานยนต์ประจำตำแหน่ง
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 61 ม.7
ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์: www.marcopoloseed.com