JobThai
บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ได้ให้บริการที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างครบวงจร เป็นการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ตลาดและเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการติดต่อซื้อ-ขายทรัพย์สิน บริษัทฯ สามารถให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน FINANCIAL VALUATION โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากว่า 11 ปี ซึ่งความสำเร็จของบริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ได้ให้บริการตั้งอยู่บนคติที่ว่า ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ ที่สำคัญของความสำเร็จ คือ ความสามารถของบริษัทฯ ที่รวบรวมมืออาชีพ ด้านที่ปรึกษา ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการให้บริการอื่นๆ มาเป็นทีมงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ตามกฎหมาย - ท่องเที่ยวประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด
89/11 อาคารอมรพันธ์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: grow.co.th/