โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ(บ้านฉาง) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้งสามรอบ โดยในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอักษรพัทยาได้รับรางวัลพระราชทาน และปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน
สวัสดิการ
- สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ - สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ระหว่างทดลองงาน - อาหารกลางวันฟรี - ชุดทำงาน - ทัศนศึกษาประจำปี - เงินกู้ฉุกเฉิน - ฯลฯ
ติดต่อ
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
142/26 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ (ซอยนาเกลือ 13)
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: http://www.aksorn.ac.th
ใช้งานแผนที่