สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ได้ดีประเทศหนึ่งในระดับสากล อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมี การเติบโตอย่า งรวดเร็ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนด้านหนึ่ง มาจากการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่จะมาสนับสนุน อุตสาหกรรม อาหารด้วย
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย หรือเรียกสั้นๆ ว่า FoSTAT เป็นองค์กรอิสระทางด้านวิชาชีพที่ไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิชาการที่สนใจในปัญหาต่างๆ ด้านอาหาร และเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร
วัตถุประสงค์
- พัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- พัฒนาบุคลกรที่จะมาสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
- เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การอาหารระหว่าง
องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
พันธะกิจของสมาคมฯ
- เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ การให้บริการ online การจัดสัมมนา
- ให้บริการด้านวิชาการแก่สมาชิกของสมาคมฯ
- เป็นเวทีแสดงออกทางด้านความคิดเห็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
- สร้างความร่วมมือและสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆทั้ง ในประเทศ ต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงาน หรือประชุมนอกสถานที่
  • - ค่าเดินทาง กรณีปฏิบัติงาน หรือประชุมนอกสถานที่
  • - โอที
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • - เทียวประจำปี
  • - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
  • - เวลาทำงาน 8.00-17.00 น.
  • - หยุดตามวันหยุดข้าราชการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT
73/4 อาคาร สวทช. ห้อง 407 ถ.พระราม6 10400
เว็บไซต์: www.fostat.org
ใช้งานแผนที่