JobThai
บรืษัทฯให้บริการด้าน Logisticsในประเทศและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 30ปี บริษัทฯกำลังขยายงานจึงมีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โอเมก้า โลจิสติกส์ จำกัด
โกดัง กิ่งแก้ว เลขที่ 60/14 ห้อง H-1 หมู่4 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540