บริษัท สายไฟฟ้ามหานคร จำกัด
บริษัทฯเปิดดําเนินการมาเป็นระยะเวลากวาสิบปี ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสายไฟฟา สายนําสัญญาณและอุปกรณ อิเล็คทรอนิคสตางๆ โดยมีอัตราการขยายธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีบริษัทในเครือที่ดําเนินการนําเขาและส่งออกผลิตภัณฑอีกดวย ขณะนี้บริษัทฯกําลังอยู่ในชวงขยายสายงานเพิ่มเติมและประกอบกับบริษัทมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สูงดังนั้นจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความ ยืดหยุ่นในการทำงาน มีใจพร้อมรับสิ่งใหม่ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สายไฟฟ้ามหานคร จำกัด
96/75 ซ.30 ถ.พระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.mahanakornwire.com
ใช้งานแผนที่