บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มานานกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยัน 300,400,500,600 บาท
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - ข้าวฟรี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - กองทุนเงินกู้ยืม
 • - ชุดฟอร์ม
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,งานฌาปณกิจศพ(บิดามารดา,บุตร,ภรรยา),ค่าสมรส,ค่าอุปสมบท
 • - เบิกค่ารักษาพยาบาลปีละ3,000บาท
 • - เงินรางวัลค่าอายุงาน
 • -ทุนการศึกษาบุตร
 • -ลาบวช
 • -ของเยี่ยมไข้
 • -ค่าตำแหน่งงาน
 • -ค่าทักษะการทำงาน ( ค่า Skill )
 • -ค่ากะ
 • -ปรับค่าจ้างประจำปี
 • -ค่าคลอดบุตร
 • -เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
 • -เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
 • -เงินช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
 • -สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • -เบี้ยงเลี้ยง กรณีพนักงานออกไปปฎิบัติงานภายนอกบริษัทฯ
 • -ค่าเที่ยวรถขนส่ง ,รถจัดส่งกรณีออกไปปฎิบัติงานนอกบริษัทฯ
 • -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • -ค่าความชำนาญงาน
 • -รายได้อื่นๆ ฯลฯ ตามนโยบาย บริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
912 ม.15
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.sctc.co.th
ใช้งานแผนที่