JobThai
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย รถบัสขนาดใหญ่ อะไหล่รถบัส และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV บริษัทมีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายงานธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล,เครื่องแบบพนักงาน,ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์ และสวัสดิการอื่นๆ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250