บริษัท เอ็น.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เราเป็นบริษัทฯในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เราจึงต้องพัฒนาบุคลากรของเรา ให้มีความพร้อมความสามารถและศักยภาพ ถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารได้ยึดมั่นและถือปฎิบัติมาโดยตลอด ให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการที่จะบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราที่จะทำให้บริษัทฯสามารถตอบแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯในทุกๆด้านได้อย่างดีเยี่ยม ได้ยึดมั่นค่านิยมสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล นั่นคือ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ และความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล การให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอพนักงานทุกคนในบริษัทฯพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถ และศักยภาพโดยรวมของบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูง เพื่อรองรับการเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานที่ท้าทายและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิสชั่น (ยอดขาย) - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) - การปรับเงินเดือน (ผ่านทดลองงานขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน) - การปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน และผลประกอบการ) - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
252/122 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ยูนิต บี ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก 10320
เว็บไซต์: www.infinite.co.th
ใช้งานแผนที่