บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารถือหุ้น 100%
บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ กสิกรไทย (K-Contact Center) ทางกสิกรไทยถือหุ้น 100%
และ บริษัทมุ่งเน้นงานบริการ เพื่อก้าวเข้าสู่ Service Excellence ของประเทศไทย
สวัสดิการ
 • - เงินรางวัลพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
 • - โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • - โบนัสประจำปี
 • - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่ากะกลางคืนกรณีปฏิบัติงานรอบ 21.30 - 06.30 น.
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • - สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • -สวัสดิการสินเชื่อบ้าน
 • - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
ติดต่อ
KBank Contact Center
ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ เลขที่ 47/7 หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่