ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเน้นทางด้านการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ให้กับหน่วยงาน ราชการ สถาบันการศึกษาและกลุ่มโรงพยาบาล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและพิมพ์งานบนวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ, ไวนิล, อะครีลิค และ สติกเกอร์ เป็นต้น ตลอดจนติดตั้งงานพิมพ์ขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอ ทาซ โซลูชั่นส์ จำกัด
2547 พหลโยธิน พาร์ค เพลส อาคาร บี ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.i-tas.co.th
ใช้งานแผนที่