บริษัท อะแคนธัช เวลเนส จำกัด
Acantus is a wellness center that provides holistic/natural based health. We are committed to provide warm hearted services to promote sustainable health for our members to make them feel most at home. Acantus Wellness เป็นสถานให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งทางกายและทางจิตใจที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติ ก่อให้เกิดการรักษาเยียวยาอย่างยั่งยืน ผู้มารับบริการจะได้รับความรู้สึกอบอุ่น ประหนึ่งบ้านตนเอง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อะแคนธัช เวลเนส จำกัด
59/323/1 หมู่ที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 29 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
See Map