บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้ตราสินค้า "ลิน" ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 (ธุรกิจน้ำตาล กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ประกอบด้วย 1.โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 2.โรงงานนํ้าตาลสระบุรี อ.วังม่วง จ.สระบุรี 3.โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 4.โรงงานนํ้าตาลพิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 5.โรงงานไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 6.โรงงานนํ้าตาลไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 7.โรงงานสหการนํ้าตาลชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - เงินประสิทธิภาพการผลิต - บ้านพัก น้ำ-ไฟฟ้าฟรี(ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) - อาหาร 3 มื้อ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) - ประกันชีวิต - เครื่องแบบพนักงาน - การตรวจสุขภาพประจำปี - สหกรณ์ออมทรัพย์ - รถรับส่งพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 84 หมู่ที่3 71130
เว็บไซต์: www.trrsugar.com
ใช้งานแผนที่