โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์
จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี และทีมผู้บริหารและคุณครูที่มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลโดยเฉพาะ โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กให้พร้อมทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
สวัสดิการ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์
เลขที่ 131 ซอบจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนบางแวก 10160
เว็บไซต์: www.teeranurakschool.com
ใช้งานแผนที่