JobThai
โรงแรมมี 2 อาคาร รวม 436 ห้อง 1.อาคาร Regency Wing เป็นอาคารเดิมก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 มีจำนวนหักพัก 188 ห้อง 2. อาคาร Royal Wing ก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มีจำนวนห้องพัก 248 ห้อง โครงสร้างตำแหน่งงานของพนักงาน 1. ฝ่านบุคคล 2. ฝ่ายห้องพัก 3. ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม 4. ฝ่ายขาย 5. ฝ่ายช่าง 6. ฝ่ายบัญชี และการเงิน 7. ฝายบริหาร
สวัสดิการ
- มีเบี้ยขยัน - มีอาหารฟรี - มีประกันสังตม - มีชุดยูนิฟอร์มฟรี (เฉพาะบางตำแหน่ง)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท หาดใหญ่โชคเจริญ จำกัด
23 ถ.ประชาธิปัตย์ 90110
เว็บไซต์: www.theregencyhatyai.com