โรงเรียนสหวิทย์และโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน เปิดสอนในระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการตามพ.ร.บ.ครูโรงเรียนเอกชน
  • - ประกันสุขภาพในระบบกองทุนสงเคราะห์ครู
  • - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสหวิทย์และโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
209 ถ.ประชาธิปไตย
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เว็บไซต์: www.sahavith.ac.th