JobThai
TICA สถาบันที่ให้การรับรอง ISO ที่มุ่งเน้นระบบ ISO แบบสร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือของสถาบันรับรอง ที่ร่วมกันค้นคิดแนวทางการ Audit เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ "EPS Concept" ซึ่งเน้นการตรวจประเมินที่หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆ ทำให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการตรวจประเมิน มีความต้องการผู้ร่วมงานรักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
- ประกันสังคม - สวัสดิการรักษาพยาบาล - สนับสนุนค่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ และต้องการศึกษาต่อ - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.
2/22 อาคารไอยรา ชั้น 7 ห้อง 702-703 ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สามารถเดินทางได้ด้วย รถเมล์ สาย 62, รถโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร (BRT) ลงสถานี ถนนจันทน์