JobThai
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เป็นบริษัท Software House เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 13 ปี
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: http://www.igenco.co.th