บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งเดินรถโดยสารประจำทาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมทำงาน เพื่อรองรับ การขยายงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าตำแหน่ง - รถรับ - ส่ง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดไว้ - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
99 หมู่ 1 12120