บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งเดินรถโดยสารประจำทาง
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมทำงาน เพื่อรองรับ
การขยายงาน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - รถรับ - ส่ง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดไว้
  • - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
99 หมู่ 1 12120