บริษัท เจ.เอส.เอช.ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เจ.เอส.อช.ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานระบบภายในโรงงาน อาคารต่างๆ เช่น pipe valve fitting ฯลฯ ตลอดจนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์งานโครงสร้างด้วย เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม และอื่นๆตามที่บริษัทเห็นสมควร (ทำงานจันทร์-เสาร์)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ.เอส.เอช.ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
19/23 ม.5 ซอยเธียรสวน(ทรัพย์สิน2) ถ.พหลโยธิน (ซ.54/1) 10220
ใช้งานแผนที่