บริษัท การเดินเรือกรุงเทพ จำกัด
โรงเรียนการเดินเรือกรุงเทพ ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมเจ้าท่า โรงเรียนมีปริธานอันแน่วแน่ที่จะจัดการการศึกษาให้บรรลุถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อประโยชร์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท การเดินเรือกรุงเทพ จำกัด
333 ถนนสิรินธร 10700
เว็บไซต์: www.zenith.co.th
ใช้งานแผนที่