CHIQ-511 Marketing & Services Co., Ltd.
เป็น Organizer รับจัดงานอีเว้นท์ , ออกบู้ท , จัดงานสัมมนา ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม,
  • - เบี้ยเลี้ยง ,
  • - เงินพิเศษ
  • - อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
CHIQ-511 Marketing & Services Co., Ltd.
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 9 ถ. กรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.chiq-511.co.th