บริษัท มาเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ค่าเบี้ยขยัน - ค่าข้าว - โบนัส ค่าตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
29/4 ม.5 24120