JobThai
บริษัท โชคประชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท โชคประชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับ บริษัท โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการเมืองใหม่ ดอนเมืองและ บริษัทบ้านสวย ทิวไม้ จำกัด เจ้าของโครงการบ้านไทย บริษัทโชคประชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดได้เริ่มทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้านบนทิ่ดินของลูกค้า มาก่อนทีมบริหารงานจึงประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ผู้บริหารงานก่อสร้างและทีมงานการขายและการตลาดที่มีประสบการณ์ โดยวัตถุประสงค์หลักในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์คือเพื่อบริหารโครงการ และบริหารงานขาย การตลาด ตลอดจนวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บ้านจัดสรร ในทำเลต่างๆ รูปแบบครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการด้านที่พักอาศัย จากกลุ่มลูกค้าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มคนที่มี ความต้องการที่พักอาศัยในทำเลต่างๆและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยจัดหากลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องกับรายได้ ครอบครัวละ 20,000-70,000 บาทต่อเดือน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โชคประชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
101/54-59 ถ.เลียบคูนายกิมสาย1 90110
เว็บไซต์: www.chockpracha.com