บริษัท แอคเบส์ท บัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
บริการของเรา 1. ให้บริการด้านการจดทะเบียน 1.1 บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด 1.2 จดทะเบียน เพิ่ม-ลดทุน 1.3 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนกรรมการ ที่อยู่ หรือวัตถุประสงค์ 1.4 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร 1.5 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง 2. ให้บริการด้านอบรมการจัดทำบัญชี และปิดบัญชี 2.1 การจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินประจำเดือน 2.2 อบรมการการจัดทำภาษี และการกรอกแบบแสดงรายการต่างๆ 2.3 อบรมการให้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Autoflight, Express และSmartbiz 3. ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี และภาษีอากร 3.1 รายเดือน 3.2 รายไตรมาส 3.3 รายปี 4. ให้บริการที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี 4.1 ที่ปรึกษาด้านการจัดทำบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4.2 วางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ 4.3 ติดตั้งระบบ lan 5. ให้บริการจัดทำเอกสาร 5.1 จัดทำเงินเดือนพนักงาน 5.2 จัดทำหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษี) 5.3 รับประกาศหนังสือประชุมผู้ถือหุ้น 6. ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี 6.1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6.2 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัส ( 1เดือน) 3. วันหยุดพักผ่อน 4. โบนัสพิเศษ ( 1 เดือน) ตามข้อตกลงของบริษัท 5. หยุดวันเสาร์ และอาทิตย์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอคเบส์ท บัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
19/64 ซอยคู้บอน 28 แยก 2
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
See Map