บริษัท รักษ์สุข จำกัด
บริษัท รักษ์สุข จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร “อภัยภูเบศร”ในเขตภูมิภาคตะวันออก โดยทางบริษัทฯ ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี จากการใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์ และช่วยเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทย เพื่อคงไว้ซึ่งมรดกอันมีค่าสืบไป
สวัสดิการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษ์สุข จำกัด
132 20150
เว็บไซต์: www.raksuk.com
ใช้งานแผนที่
event langing page