โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น การประชาสัมพันธ์งานของโครงการฯ ต่อกลุ่มเป้าหมายและต่อสาธารณชน จะช่วยให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
สวัสดิการ
1.ค่าตอบแทน (เงินเดือน) 2.ประกันสังคม 3.กองทุนเงินสวัสดิการ 4.เบี้ยขยัน 5.ประกันอุบัติเหตุ 6.สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม /ฝึกอบรม / สัมนา / การศึกษาดูงาน / การลาศึกษาต่อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 11000
เว็บไซต์: www.hitap.net