บริษัท จีเนียส มารีน จากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการจัดหาน้ามันหล่อลื่น ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Chevron (Thailand) Limited ได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในธุรกิจอุตสาหกรรม ขนส่งทางบก ขนส่งทางทะเล ส่งภายในประเทศและต่างประเทศ สาหรับเรือเดินสมุทรและ แท่นขุดเจาะน้ามัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ผลิตภัณฑ์ Caltex ” เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้รับการตรวจสอบมาตรฐานในการดาเนินงาน ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 02/5008 ในปี 2555 นี้ทางบริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Chevron (Thailand) Limited ได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ในเขตภาคใต้ ต้องการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้าที่ต้องการรายได้ดี และมีงานมั่นคง เข้ามาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
1.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.โบนัสสิ้นปี 4.ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จีเนียสมารีน จำกัด
53/118,53/120 หมู่ที่ 9
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.geniusmarine.com