บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
CP Fresh Mart เป็นร้านค้าปลีกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสด อาหารปรุงสุกและอาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า CP สินค้าในเครือ CP และสินค้าอื่นๆ ที่คัดสรรด้านคุณภาพ เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารสด อาหารปรุงสุก และอาหารพร้อมรับประทานที่สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี ภายใต้เครื่องหมายการค้า CP ในชุมชนต่างๆ ใกล้บ้านคุณเพื่อเพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราคายุติธรรม
เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากมายในตลาด การค้าปลีก แต่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่เน้นการพัฒนาร้าน จำหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูปแบบค้าปลีก (Food Store) ในตลาดในประเทศ อีกทั้ง CP Fresh Mart ยังเป็นส่วนหนี่งในการ ร่วมพัฒนาแนวคิด “ครัวของผู้บริโภคทั่วโลก” (Kitchen of the World) ผู้บริหารธุรกิจจึงมีดำริในการพัฒนาร้านค้าอาหารสด/อาหารแปรรูปในรูปแบบค้าปลีก โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่มากมายในเครือซีพีเอฟและซีพีกรุ๊ป เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนสินค้าคุณภาพที่มีอยู่ มากมายในความดูแลของบริษัทฯ นั้นๆ
สวัสดิการ
 • 1.ค่าล่วงเวลา
 • 2.ค่ากะการทำงาน
 • 3.ค่ายืนเครื่อง POS
 • 4.ค่าอาหาร
 • 5.ค่ารักษาพยาบาลประจำปีส่วนตัวและครอบครัว
 • 6.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • 7.โบนัสประจำทุกปี
 • 8.ปรับเงินเดือนทุกปี
 • 9.เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 10.ประกันอุบัติเหตุ
 • 11.สวัสดิการเงินเยืม
 • 12.เงินช่วยเหลือมรณกรรมครอบครัว
 • 13.สวัสดิการของเยี่ยมไข้
 • 14.เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ
 • 15.เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด
 • 16.โอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
อาคารเมืองไทย-ภัทร เลขที่ 252/115-116 อาคาร 2 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก 10310
เว็บไซต์: www.cpfreshmartshop.com