บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีนโยบายมุ่งขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ด้วยการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ บริการค้าตราสารหนี้ บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการวาณิชธนกิจ บริการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • •วันหยุดพักผ่อนประจำปี และ วันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  • •การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ระดับมาตรฐานสากล
  • • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • • สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ
  • • การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
  • • กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ
1 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Operation)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
N/A
ติดต่อ
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-081-2746
แฟกซ์: 02-285-0967
เว็บไซต์: www.nomuradirect.com
วิธีการเดินทาง
MRT ลุมพินี Exit 2
ใช้งานแผนที่