บริษัท สอบบัญชีจัซท์ จำกัด
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ท่องเที่ยวประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สอบบัญชีจัซท์ จำกัด
137 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท 10260